منشور اخلاقي پژوهشهاي باليني فرزان

بِسمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمْ

"وَ لَقَدْ كَرّمْنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي البَرِّ وَ البَحْرِ وَ رَزَقْناهُم مِنَ الطّيِباتِ وَ فَضّلنا هُمْ عَلي كَثيرٍ مِمّن خَلَقْنا تَفضيلاً"

و ما فرزندان آدم را  بسيار گرامي داشتيم و آنها را بر مركب بر و بحر سوار كرديم و از هر غذاي لذيذ و  پاكيزه آنها را روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خود برتري و فضيلت بزرگ بخشيديم.    اسراء- 70

مؤسسه فرزان به عنوان نخستين سازمان تحقيقات باليني (Contract Research Organization) در ايران كه مسئوليت خطير مديريت، هدايت و حمايت از طرح هاي پژوهشي و كارآزمايي هاي باليني پزشكي را بر عهده دارد، متعهد است با در نظر داشتن شأن و كرامت انسان به عنوان اشرف مخلوقات، پايبندي به قوانين و مقررات دين مبين اسلام مبني بر حفظ حقوق انسانها و بكار بستن بيانيه ها و دستورالعملهاي معتبر ملي و بين المللي پيرامون اصول اخلاقي در پژوهشهاي باليني بر روي انسان، اين مسئوليت خطير را به انجام رساند.
چهار اصل اساسي اخلاق پزشكي يعني حق انتخاب بيمار (Autonomy)، سود رساندن (Beneficence)، ضرر نرساندن (Non-maleficence) و عدالت (Justice)، پيش شرط هايي است كه رعايت آنها از جانب مجريان و بانيان طرح هاي كارآزمايي باليني مراجعه كننده به مؤسسه فرزان، الزامي است.
بيانيه هلسينكي، كد نورنبرگ و گزارش بلمونت (اصول اخلاقي و دستورالعملهاي مربوط به محافظت از افراد انساني در پژوهش) كه معتبرترين اصول و قوانين اخلاقي بين المللي در آنها لحاظ شده است، آيين نامه اخلاق پژوهش (مصوب کميسيون پزشکی شورای پژوهش های علمی کشور، 1370) و نيز کد های حفاظت آزمودنی انسانی در پژوهشهای علوم پزشکی (مصوب کميته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی، 1379) به عنوان اصول بنيادين و خدشه ناپذير اخلاقي، مورد توجه پژوهشگران اين مركز قرار خواهد داشت.
 
ارسال یادداشت (31 یادداشت)